Disclaimer

Het doel van de website van Arcanna is om bezoekers te informeren over Arcanna, het portfolio van Arcanna, het onderzoek van Arcanna en te informeren over de samenwerkingsmogelijkheden met Arcanna. Daarnaast is de website een publicatiemiddel voor nieuwsberichten, persberichten en evenementen van Arcanna.

Informatie op de website
De informatie op deze website wordt vrijblijvend verstrekt. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ook is getracht om deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Arcanna staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op haar website gepubliceerde informatie.

Wijzigingen en/of updates
Arcanna behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via deze website.

Gebruik van de website
Arcanna is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de Arcanna website.

Externe hyperlinks
De Arcanna website bevat tevens een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als extra dienstverlening aan de bezoeker van de website. Arcanna sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die een bezoeker van de Arcanna website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar de Arcanna website
Externe links naar pagina’s op de Arcanna website zijn toegestaan mits dit de goede naam van Arcanna niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat Arcanna toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.
De juiste naam van Arcanna is Arcanna. De link naar de Nederlandse website van Arcanna is: https://arcanna.nl. De juiste Engelse naam van de Arcanna is Arcanna. De link naar de Engelse versie van de website is: https://arcanna.nl.

Privacybeleid
Arcanna maakt gebruik van software om het aantal bezoekers van haar webpagina’s en hun website gebruik te analyseren. Dat gebeurt op basis van uw IP-adres (Internet Protocol address). Het doel daarvan is om de beschikbare informatie en de wijze waarop die wordt aangeboden steeds zo optimaal mogelijk te houden. De software analyseert niet wie u bent en wordt uitsluitend voor het bovengenoemde doel gebruikt.

Het is ons doel om uw privacy te waarborgen en zo weinig mogelijk informatie te verzamelen. Zodoende gebruiken wij ook geen social media widget op de Arcanna website.

Arcanna gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers op haar website. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daar een redelijk belang mee wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt Arcanna zich nauwlettend aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Cookies
Arcanna maakt op haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om u bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de Arcanna website.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals FireFox, Safari, Chrome, Opera en Internet Explorer, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens
Arcanna maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op de website zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.

Media campagnes en media casts
Arcanna ontwikkelt media campagnes en media casts teneinde het eigen werk onder de aandacht en beschikbaar te maken voor een breder publiek. Dit materiaal is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt als zodanig gebruikt en op de website aangeboden. Het materiaal kan tekst of afbeeldingen bevatten die aanstootgevend kunnen zijn voor sommige mensen. Dergelijk materiaal wordt echter enkel gepubliceerd voor informatie en academische doeleinden en is niet bedoeld om de religieuze, politieke, humane of maatschappelijke opvattingen van wie dan ook te bekritiseren.

Intellectueel eigendom
Arcanna doet alles wat in zijn macht ligt om met de rechtmatige eigenaar van digitale tekst en afbeeldingen tot een schriftelijke overeenkomst te komen over het gebruik ervan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, omdat een of meer van de rechtmatige eigenaars of erfgenamen van het intellectueel eigendom niet kunnen worden achterhaald. Mocht u van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door Arcanna gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen van Arcanna uw rechten schaadt, dan kunt u contact opnemen met welcome[at]arcanna.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item, het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Indien geen andere overeenkomst bereikt kan worden, wijzigt of verwijdert Arcanna het materiaal in zulke gevallen. Hiervan wordt melding gemaakt in het betreffende materiaal.
Hoewel de website, het portfolio, hulpmiddelen en bronvermelding met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch Arcanna aansprakelijkheid voor onvolledigheid, (druk)fouten of onnauwkeurigheden, of voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.
Deze website is ontwikkeld voor informatieve en sociale doeleinden zonder winstoogmerk. Daarom wordt niet betaald voor materiaal dat wordt aangeleverd voor publicatie en verwijzing op de site. Arcanna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van deze website, of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Auteursrecht
De teksten en afbeeldingen op de Arcanna website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de Arcanna website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij Arcanna. Arcanna respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht u van mening zijn dat de informatie op de website van Arcanna uw rechten schaadt, dan wordt u verzocht om contact op te nemen via welcome[at]arcanna.nl.

//

The purpose of the Arcanna website is to inform visitors about Arcanna, the portfolio of Arcanna, the research work of Arcanna, and to inform of the opportunities for collaboration with Arcanna. The website also serves as a publicity channel for news reports, press releases and events of Arcanna.

Information on the website
The information on this website is provided without obligation. This information has been compiled with the utmost care and efforts have been made to ensure this information remains up-to-date. Nevertheless, no rights may be derived from the information included on this website. Arcanna cannot be held liable for the accuracy, completeness, topicality or quality of the information published on its website.

Changes and/or updates
Arcanna reserves the right to make changes to the information offered on this website without advance notice.

Use of the website
Arcanna accepts no liability or responsibility for any damage or loss resulting from the use of the Arcanna website.

External hyperlinks
The Arcanna website contains a number of external hyperlinks, intended as an additional service for visitors to the website. Arcanna excludes all liability for any damage incurred by users of the Arcanna website as a result of visiting another website via an external hyperlink.

Links to the Arcanna website
External links to pages on the Arcanna website are permitted providing that they do not damage the good name of Arcanna. There must be no suggestion that Arcanna has authorised the use of a link if such is not the case.

The official Dutch name of Arcanna in Dutch is Arcanna. The link to the Dutch website of Arcanna is: https://arcanna.nl. The official English name of Arcanna is Arcanna. The link to the English version of the website is: https://arcanna.nl.

Privacy policy
Arcanna makes use of software to analyse the number of visitors to its website and their use of the website. This is based on your IP address (Internet Protocol address). The aim of this is to optimise, as far as possible, the information available and the way in which it is presented. The software does not analyse your identity and is used solely for the purpose outlined above.

It is our strive to warrant your privacy and to collect as little information as possible. Therefore we do not use any social media widgets on the Arcanna website.

Arcanna handles the data of the visitors to its website with care. Personal information will only be stored if this serves a reasonable interest. This information is stored securely. In this, Arcanna closely complies with the requirements of the Personal Data Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Cookies
On its website, Arcanna uses what are known as cookies, small files that are stored on your computer, tablet or smartphone. Cookies are used to identify you when you revisit the website and to enable access to specific parts of the Arcanna website.
Almost all internet browsers, such as FireFox, Safari, Chrome, Opera and Internet Explorer, offer users the option of accepting or refusing cookies.

Recording and securing data
Arcanna uses security procedures to prevent unauthorised access to the confidential information on the website such as data concerning user numbers and user behaviour.

Media campaigns and media casts
Arcanna develops media campaigns and media casts with the aim of making our portfolio of work and resources available to a wider community. These resources have been compiled with utmost care and are used and made available on this website. The resources may include text or images that some people could consider offensive. Such resources are published solely for informative and academic purposes and are not intended as a criticism of the religious, political, human or social sensibilities of any persons.

Intellectual property
Arcanna makes every reasonable effort to enter into a written agreement with the legitimate owner of digital text and images on their use. However, this may be impossible in some cases, because one or more of the legitimate owners of the intellectual property or their heirs cannot be traced. If, in your opinion, any text or digital objects published by Arcanna on one of the Arcanna communication channels represent an infringement of your rights, you can contact welcome[at]arcanna.nl. Your e-mail should contain the title of the relevant item, the communication channel and the materials involved. In such cases, Arcanna will amend or remove the materials, if no other agreement can be reached. A note to this effect will be included in the materials concerned.
Although the website, the portfolio, materials and resources are compiled with the utmost care, neither the authors nor Arcanna can accept liability for incompleteness, printing or other errors or inaccuracies or for the consequences that may arise from these.
This website has been developed for informational and social purposes and not for profit. For this reason, no payment will be made for materials submitted for publication or references on the website. Arcanna accepts no liability for the inappropriate use of this website or any damage that may arise as a result of its use.

Copyright
The texts and images on the Arcanna website may not be copied or changed or used in any other way, without written permission in advance. The intellectual property rights on the Arcanna website (including texts, design(s), photographs, videos and logos) rest solely with Arcanna. Of course, Arcanna also respects third-party copyright. If you believe that the information on the Arcanna website infringes your rights, please contact Arcanna via welcome[at]arcanna.nl.

Version policy
The dutch version of this disclaimer prevails the English version.